Adatvédelmi tájékoztató

1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya,

irányadó jogszabályok

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse BÓ-RA EGER KFT. által alkalmazott

adatvédelmi és adatkezelési elveket, a szervezet adatvédelmi és adatkezelési

politikáját, amelyet a szervezet, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer

el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a szervezet különös tekintettel vette

figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános

Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotörvény"), a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá a gazdasági

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.

törvény ("Grtv.") rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a https://www.facebook.com/jovoesbiztonsag/ címen elérhető

weboldalhoz (a továbbiakban: https://tervezd-a-jovod.webnode.hu/) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. Az

Adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes.

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek

tekintetében a szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes

személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint

biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

Az Adatvédelmi tájékoztató kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével

és betartásával a szervezet képes legyen a természetes személyek adatai kezelését

jogszerűen végezni.

2. Az adatkezelő személye

Név: BÓ-RA EGER KFT

Székhely: 3326 Ostoros Egri Úti Lakópark 1.

Cégjegyzékszám:10-09-028140

Adószám:14228931-2-10

Telefon: +36209676944

E-mail: tomozi.zsolt@generalimail.hu

Adatvédelmi felelős: Tomozi Zsolt

Adatkezelő Magyarországon bejegyzett szervezet.

3. Lényeges fogalmak, meghatározások

§ a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi

Rendelete.

§ adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és

eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait

és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az

adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a

tagállami jog is meghatározhatja.

§ adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy

nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,

így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,

terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

§ adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat

kezel.

§ személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett)

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki

közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,

szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,

fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

§ harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére

felhatalmazást kaptak.

§ az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett

nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi,

hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

§ az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli

kezelésük korlátozása céljából.

§ adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

többé nem lehetséges.

§ adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való

jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4. Az adatkezelés irányelvei

A személyes adatok:

§ kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható

módon kell végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság")

§ gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat

ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)

bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem

egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi

kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés ("célhoz

kötöttség")

§ az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy

legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság")

§ pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű

intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai

szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy

helyesbítsék ("pontosság")

§ tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a

személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet

sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének

megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási

célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek

jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és

szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel ("korlátozott tárolhatóság")

§ kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is

ideértve ("integritás és bizalmas jelleg")

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e

megfelelés igazolására ("elszámoltathatóság").

5. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Az adatok

felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő

törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az

adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig

kezelhető.

6. A kezelt adatok köre

KAPCSOLATFELVÉTEL

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ

kérés.

Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés

a) pont.

Kezelt adatok köre: név (azonosítás), e-mail cím (kapcsolattartás), telefonszám

(kapcsolattartás)

Adatok törlésének határideje: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év

Az adatkezelő honlapját bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus

adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet

kezdeményezni:

§ postai úton: 3326 Ostoros Egri Úti Lakópark 1.

§ e-mail útján a tomozi.zsolt@generalimail.hu

7. Az adatkezelés módja

Az érintett adatait Adatkezelő a saját szerverein, valamint ideiglenesen az

Adatkezelő számítógépein tárolja. Az érintetek személyes adatainak kezeléséhez

kizárólag az Adatkezelőnek van lehetősége.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet

arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett

hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően,

valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos

visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési

biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen

ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

8. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt

készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott

online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az

adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a

természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem

kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a

korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap

használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával

végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a

felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett

információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével

jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti,

melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a

weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az

adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. A felhasználó

beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet,

vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek

általában a böngésző "Opciók" vagy "Beállítások" menüpontjában találhatók. Az

angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató

szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

A honlap által használt cookie-k:

§ Munkamenet cookie: Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő

navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett

tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges

információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem

gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket

marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen

más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és

a munkamenet lezárásra kerül.

§ Funkcionális cookie: Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében

észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön

korábbi felhasználüi döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott

nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben,

betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott

felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb

funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más

honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy

hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

§ Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely

abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb

képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat,

hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára

vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat

a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a "__ga" cookie. A

webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google

Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a

Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

9. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha

ahhoz az érintett egyértelműen - a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje

ismeretében - hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az

Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az

adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

10. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött

szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi

az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe

vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

MARKETING, KÖZÖSSÉGI KOMMUNIKÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ

ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Az adatfeldolgozó megnevezése: Facebook Ireland Ltd.

Az adatfeldolgozó székhelye: 4 Grand Canal Square, Dublin Ireland

Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@facebook.com

A Weboldalon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak

akkor kerülnek engedélyezésre, ha az érintett az erre szolgáló gombra kattint

(Markting sütik). A bővítmény engedélyezésével az érintett kapcsolatot hoz létre a

közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook részére történő

továbbításához.

-

GOOGLE ANALYTICS AGGREGÁLT ADATELEMZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ

ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

Az adatfeldolgozó megnevezése: Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült

Államok

Az adatfeldolgozó székhelye: Ireland, Dublin, Barrow Street 4

Az adatfeldolgozó e-mail címe: -

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján igénybe veszi az

Adatfeldolgozó Google Analytics nevű szolgáltatását, amely abban segít, hogy mind

az Adatkezelő, mind pedig az Adatfeldolgozó pontosabb képet kapjanak látogatóik

tevékenységeiről.

11. Külső szolgáltatók

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő külső szolgáltatókat vesz igénybe,

amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső

szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő

minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére

továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat

kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban alább

rögzített célra használja fel.

Az Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen

Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

Külső szolgáltatók:

§ Facebook Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin Ireland (marketing, közösségi

kommunikáció, Facebook)

§ Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Google Analytics aggregált

adatelemzés)

12. Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és

szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az

irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához

szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés

vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően

tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az

Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg,

akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat

a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az

adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak

a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás

nyújtása érdekében szükséges.

13. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

§ kezelése jogellenes: Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen

történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

§ az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével): Az érintett

önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez

esetben az Adatkezelő az adatokat törli.

§ az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -,

feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

§ az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben

meghatározott határideje lejárt. Mivel az érintett részére az Adatkezelő folyamatos

szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján -

az érintett kérésének hiányában - az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat,

amig az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az

adatkezelő az érintett számára szolgáltatást nyújthat. Minden egyéb adatot az

Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem

kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

§ azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

elrendelte: Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az

Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő - az érintett tájékoztatása

mellett - zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az

érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,

ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja

annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége

vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által

elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése

az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra

alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a

személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

14. Ügyfélkapcsolatok

§ Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne

fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon

(telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

§ Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.

megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként

megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év

elteltével törli.

§ E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

tájékoztatást.

§ Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más

szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok

közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

§ A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos

célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan

mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához

elengedhetetlenül szükséges.

15. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken

keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen

jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A

kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre

tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül

kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb

30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti

adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg

kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell

tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra

kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken

keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok

szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb

30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül

tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak

megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott

elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

16. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési

lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

Web: https://naih.hu

Kelt: 2020. június 3.